รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-09-04

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : นิเวศน์แห่งการอธิษฐาน
มาระโก 11:7
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์