รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-08-28

นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ หัวข้อ : ความน่าเชื่อถือของพระคริสตธรรมคัมภีร์
2 ทิโมธี 3:16-17, สดุดี 119:89
โดย นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ