ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-08-21

ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ หัวข้อ : มั่นคงเพราะเชื่อฟัง
มัทธิว 7:24-27
โดย ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ