รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-08-21

ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ หัวข้อ : มั่นคงเพราะเชื่อฟัง
มัทธิว 7:24-27
โดย ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ