รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-08-14

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ
ยากอบ 1:22-27
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน