ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-08-14

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : จงเป็นผู้ประพฤติตามพระวจนะ
ยากอบ 1:22-27
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน