ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กรกฎาคม 2020 : เดือนแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-08-07

คศ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร หัวข้อ : คริสเตียนกับพระวจนะ
เนหะมีย์ 7:73-8:12
โดย คศ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร