รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-08-07

คศ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร หัวข้อ : คริสเตียนกับพระวจนะ
เนหะมีย์ 7:73-8:12
โดย คศ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร