รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-01-24

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : หนึ่งใจเดียวกัน
ยอห์น 17:21-23
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์