รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2016-01-17

อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์ หัวข้อ : ความสำคัญก่อน
มัทธิว 6:19-34
โดย อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์