รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2015-12-27

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : ความรอดรอดมีค่าดั่งทองคำ
ฟิลิปปี 2:12-18
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์