รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2015-12-20

อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์ หัวข้อ : พระวาทะทรงเป็นมนุษย์
ยอห์น 1:1-18
โดย อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์