ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2012-05-13

หัวข้อ : คำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อ
พระธรรมลูกา 13:1-9

โดย อ.มาร์ค  แซนด์ลิน