รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2015-11-15

อ.ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์ หัวข้อ : บทเรียนแห่งการขอบพระคุณ
สดุดี 118:14-30
โดย อ.ประวิทย์ ศรีวิไลฤทธิ์