รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

นมัสการ ภาคบ่าย 2015-11-08

ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง หัวข้อ : เหตุแห่งการขอบพระคุณพระเจ้า
1 เธสะโลนิกา 1:2-10
โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง