ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

ตุลาคม 2020 : เดือนแห่งการรับใช้ชุมชน

นมัสการ ภาคบ่าย 2014-10-26

ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย หัวข้อ : พระคัมภีร์เป็นอุปกรณ์การประกาศและอภิบาล
กจ.8:26-31, 2ธส.3:16-17
โดย ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย