รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-09-22

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
สดุดี 133
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน