รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2013-09-08

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : พระเยซูสอนอธิษฐานอย่างไร
มัทธิว 6:7-15
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน