รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2013-05-26

ประยูร ลิมะหุตะเศรณี หัวข้อ : บรรพชนแห่งความเชื่อ
ฮีบรู 11
โดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี