ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

เทศนา ภาคบ่าย 2013-05-12

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : บรรพบุรุษแห่งความเชื่อ
ฮีบรู 11:32-40
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์