รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2013-05-12

ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์ หัวข้อ : บรรพบุรุษแห่งความเชื่อ
ฮีบรู 11:32-40
โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์