รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

เทศนา ภาคบ่าย 2013-04-28

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : บรรพบุรุษวางแบบอย่างไว้
ปฐมกาล 14:17-24
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน