ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

เทศนา ภาคบ่าย 2013-04-21

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : รับพระพรและเป็นพระพร
สดุดี 127:1-2, 128:1-4
โดย คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์