ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

เทศนา ภาคบ่าย 2013-04-07

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : สายใย
เอเฟซัส 5:31-6:4
โดย คศ.ทวิพงศ์  พันธุพงศ์