รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2013-04-07

คศ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : สายใย
เอเฟซัส 5:31-6:4
โดย คศ.ทวิพงศ์  พันธุพงศ์