รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2013-03-31

ศจ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ หัวข้อ : โอ เยรูซาเล็ม
ลูกา 19:28-40
โดย "ศจ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์