ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

เทศนา ภาคบ่าย 2013-03-31

ศจ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ หัวข้อ : โอ เยรูซาเล็ม
ลูกา 19:28-40
โดย "ศจ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์