รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

กันยายน 2019 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2013-03-24

ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล หัวข้อ : พระเยซูคริสต์คือหัวใจของทุกเทศกาล
มัทธิว 21:1-10
โดย ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล