ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มิถุนายน 2020 : เดือนแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

เทศนา ภาคบ่าย 2013-03-24

ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล หัวข้อ : พระเยซูคริสต์คือหัวใจของทุกเทศกาล
มัทธิว 21:1-10
โดย ศจ.ดร.บรรพต เมฆสถาพรกุล