ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2013-02-10

อ.ประยูร ลิมะหุตะเสรณี หัวข้อ : รักวิเศษ
ยอห์น 3:16

โดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี