รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

เทศนา ภาคบ่าย 2013-02-10

อ.ประยูร ลิมะหุตะเสรณี หัวข้อ : รักวิเศษ
ยอห์น 3:16

โดย อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี