ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

กันยายน 2020 : เดือนแห่งการศึกษาพระวจนะ

เทศนา ภาคบ่าย 2013-01-27

ศจ.มาโนช แจ้งมุข หัวข้อ : ปีแห่งการฟื้นฟู 2013
1 พงศ์กษัตริย์ 18:20-40

โดย ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข