รักร่วมรับใช้ || Love Share and Serve

เมษายน 2019 : เดือนแห่งครอบครัวและผู้อาวุโส

เทศนา ภาคบ่าย 2013-01-27

ศจ.มาโนช แจ้งมุข หัวข้อ : ปีแห่งการฟื้นฟู 2013
1 พงศ์กษัตริย์ 18:20-40

โดย ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข