ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-10-10

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : แรงจูงใจของการรับใช้
เฉลยธรรมบัญญัติ 10:12-21
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคบ่าย