ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-10-03

ผป.ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา หัวข้อ : รวมพลังแห่งกายเดียวกัน
โรม 12:3-8
โดย ผป.ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา

นมัสการภาคบ่าย