ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-09-12

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ขั้นตอนในการเติบโตในพระเยซูคริสต์
1 เปโตร 1:23-2:5​
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคบ่าย