ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-09-05

อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์ หัวข้อ : ยืนหยัดอย่างมั่นคง
ยอห์น 11:19-44​
โดย อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์

นมัสการภาคบ่าย