ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-08-22

ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ หัวข้อ : มารดา คือ Mother
ปฐมกาล 3:20​
โดย ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ

นมัสการภาคบ่าย