ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-08-01

ผป.ผศ.ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา หัวข้อ : เริ่มต้นใหม่
1 พงศ์กษัตริย์ 17:8-16
โดย ผป.ผศ.ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา

นมัสการภาคบ่าย