ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-07-25

อ.หฤทธิ์พันธุ์ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : มากกว่าการนมัสการ
ยอห์น 4:39-42
โดย อ.หฤทธิ์พันธุ์ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคบ่าย