ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-07-11

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : บทเพลงแห่งความหวังใจ
ฮาบากุก 3:17-19
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคบ่าย