ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-06-20

ผป.ยุวดนัย มิตรกูล หัวข้อ : พระวิญญาณบริสุทธิ์กับลูกของพระเจ้า
เอเฟซัส 5:18
โดย ผป.ยุวดนัย มิตรกูล

นมัสการภาคบ่าย