ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-06-13

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : เคล็ดลับที่จะรับพร
ปฐมกาล 49:22-26
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคบ่าย