ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-05-16

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : แบ่งปันผ่านการอธิษฐาน
ยอห์น 2:1-11
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคบ่าย