ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-05-09

ผป.ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา หัวข้อ : วิถีทางแห่งความขยันหมั่นเพียร
สุภาษิต 15:19
โดย ผป.ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา

นมัสการภาคบ่าย