ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-05-02

ศจ.สันติ แดงเรือน หัวข้อ : สิ่งเล็กๆ ก็เป็นพรได้
ยอห์น 6:1-14
โดย ศจ.สันติ แดงเรือน

นมัสการภาคบ่าย