ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-04-18

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ครอบครัวที่เป็นพร
ปฐมกาล 29:31-35
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคบ่าย