ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-04-11

ศจ.ดารณี วราเศษฐ์ หัวข้อ : ภูมิปัญญาแห่งวัย
อพยพ 18:6-12
โดย ศจ.ดารณี วราเศษฐ์

นมัสการภาคบ่าย