ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-03-28

คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน หัวข้อ : รู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ
มัทธิว 21:1-11
โดย คศ.พรเพ็ญ จันทร์ปวงเสน

นมัสการภาคบ่าย