ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-03-21

ผป.ผศ.ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา หัวข้อ : รางวัลแห่งความขยันหมั่นเพียร
สุภาษิต 22:29
โดย ผป.ผศ.ดร.ปราโมทย์ ศุภปัญญา

นมัสการภาคบ่าย