ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-03-07

ผป.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร หัวข้อ : เข้าสู่ธรรม ต้องทำอะไร
‭‭ยากอบ‬ ‭2:14, 16-26
โดย ผป.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร

นมัสการภาคบ่าย