ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-02-21

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ถ้าพระองค์จะถามเรา...
ยอห์น 21:15-17
โดย ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ

นมัสการภาคบ่าย