ก้าวต่อไป || Moving Onward

กุมภาพันธ์ 2021 : เดือนก้าวแห่งความรัก

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-02-14

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ความรัก
1 โครินธ์ 13
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคบ่าย