ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-01-31

อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์ หัวข้อ : จากความล้มเหลวในอดีตสู่ความหวังใหม่
อิสยาห์ 43:18-19
โดย อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์

นมัสการภาคบ่าย