ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2021-01-17

ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ หัวข้อ : เริ่มต้นด้วยการคืนดี
มัทธิว 5:23-24
โดย ผป.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ

นมัสการภาคบ่าย