ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

มกราคม 2020 : เดือนก้าวแห่งการเริ่มต้นใหม่

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-12-27

ผป.ก่อศักดิ์ อาชวากร หัวข้อ : Merry Christmas and Happy New Normal
‭‭ยอห์น‬ ‭13:34-35
โดย ผป.ก่อศักดิ์ อาชวากร

นมัสการภาคบ่าย