ก้าวต่อไป || Moving Onward

พฤษภาคม 2021 : เดือนก้าวแห่งการแบ่งปัน

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-11-08

ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : พลานุภาพแห่งการขอบคุณ
1 เธสะโลนิกา 5:18
โดย ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย