ส่งต่อความรัก || Pass The Love Forward

พฤศจิกายน 2020 : เดือนแห่งการขอบพระคุณ

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-11-08

ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : พลานุภาพแห่งการขอบคุณ
1 เธสะโลนิกา 5:18
โดย ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย