ก้าวต่อไป || Moving Onward

กันยายน 2021 : เดือนก้าวแห่งการศึกษาพระวจนะ

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-10-11

ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์ หัวข้อ : ขวานที่เป็นขวาน
2 พงษ์กษัตริย์ 6:1-7
โดย ศจ.ทวิพงศ์ พันธุพงศ์

นมัสการภาคบ่าย