ก้าวต่อไป || Moving Onward

กรกฎาคม 2021 : เดือนก้าวแห่งดนตรีศักดิ์สิทธิ์และการนมัสการ

นมัสการ ภาคบ่าย 2020-10-04

ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ หัวข้อ : จะใส่ใจดูแลคนอื่นไปทำไม
กาลาเทีย 6:2, 4-5
โดย ศจ.ดร.โพ้นนที นิตยภูมิ

นมัสการภาคบ่าย